ทีมของเรา

ภัทร์ธนิยา สันธิ

ภัทร์ธนิยา สันธิ

ผู้บริหาร

โชติกานต์ มณีจิตร

โชติกานต์ มณีจิตร

ผู้จัดการ

พิกุล ใจรัตน์

พิกุล ใจรัตน์

แผนกต้อนรับ

แสงระวี ใจธิ

แสงระวี ใจธิ

ผู้ช่วยแพทย์

นภัสนันทร์ รวงคำ

นภัสนันทร์ รวงคำ

ผู้ช่วยแพทย์

กรรวี ธรรมเสน

กรรวี ธรรมเสน

ผู้ช่วยแพทย์

นุชรี สิงห์โต

นุชรี สิงห์โต

ที่ปรึกษาความงาม

นฤภร กาหาวงศ์

นฤภร กาหาวงศ์

ที่ปรึกษาความงาม

พุทชาด คำภีระ

พุทชาด คำภีระ

ที่ปรึกษาความงาม

เพ็ญพิมล ชัยชุ่ม

เพ็ญพิมล ชัยชุ่ม

ที่ปรึกษาความงาม

เพียงพักตร์ รักชอบ

เพียงพักตร์ รักชอบ

ที่ปรึกษาความงาม

พัฒนียา สุธีภัทรลาวัลย์

พัฒนียา สุธีภัทรลาวัลย์

ที่ปรึกษาความงาม

โกมินทร์ เผ่าธะใจ

โกมินทร์ เผ่าธะใจ

ที่ปรึกษาความงาม